Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Tài Liệu về Huyệt

01. Sổ tay tìm huyệt
02. Tiểu đường chữa bằng huyệt
03. Chữa 104 bệnh cấp cứu
04. Thực tập bấm huyệt Tập 2 - Phần 1 - Đau nhức đầu, cổ, gáy, vai, tay, lưng
05. Thực tập bấm huyệt Tập 2 – Phần 2 - Đau nhức đầu, cổ, gáy, vai, tay, lưng
06. Thực tập bấm huyệt Tập 1 – Tiêu Hóa
07. 14 Đường Kinh
08. Chức năng khí hóa của 14 đường kinh
09. Thực tập chữa bệnh bằng 1 huyệt
10. Nhị hợp huyệt
11. Cách sử dụng Khích-Du-Nguyên
12. Huyệt chữa bệnh thuộc tim mạch và huyết
13. Bệnh thuộc hô hấp
14. Thực tập bấm huyệt: chữa bệnh cổ gáy vai
15. Cách sử dụng huyệt bổ tả trên kinh mẹ kinh con
16. Cách phối hợp huyệt-nhị hợp huyệt
17. Bệnh tê liệt
18. Bệnh áp huyết tim mạch
19. Bệnh thuộc tay vai
20. Áp dụng hà đồ lạc thư trong chữa bệnh
21. Hà đồ lạc thư gáy vai
22. Huyệt chữa mắt song thị
23. Thực tập vuốt huyệt chữa bệnh tổng quát
24.Chữa mắt cận thị bằng huyệt
25. Vuốt vòng chân khí 6 đường kinh tay
26. Vuốt vòng chân khí 6 đường kinh chân
27. Tê liệt mặt, méo miệng, mắt xếch
28. Bệnh về mũi
29. Bệnh về tai
30. Học chữa bệnh Day Bấm Huyệt : Thần Kinh Tọa
31. Những Huyệt chữa Tê Liệt Tay Chân
32. Tự vuốt huyệt làm hạ áp huyết ngừa tai biến tê liệt...